Nǔfʉ̌ lɑ́’ pɑmfí’ke’ ( L’Histoire de Chef dans la Région Bamilékée )

Comment définir un Chef chez les Bamilékées ?

L’intégralité de cet article est en Langue Nùfī (fe’efe’e), avec une Vidéo du Professeur Tchamna à la fin, pour l’articulation des mots et la phonétique, dans prononciation plus audible et agréable à l’écoute.

Une Vérité au coeur de notre histoire

Fʉ̌ m̄bɑ̄ wen mɑ ǎ m̄fʉ́ʉ́ nu fe' e tɑ kēēmbʉ̄ɑ̄. Pó n̄dí' zī wen, mɑ a yǎ' bɑ̄ fʉ. Fʉ̌ síém̄bɑ̄ ntûmbhi nkám ntám lɑ̄'. Yáá sīēm̄bɑ̄ tɑ' nku'ni mɑ pʉ kɑ́ ghɑ' n̄shʉ́ɑ́ ī lɑ́ lǎh nshu n̄gʉ́ nshʉ' n̄hɑ̄ mbú ī. Fʉ̌ n̄kwēn lɑ́'kām, n̄sī mʉ ngɑɑ̄nzɑ̄ vʉ'ʉ̄, n̄zhī mɑ́ līē' ncɔ pʉ́ɑ́ mɑ mʉ̄səmbʉ́ɑ́, tɑ̄ n̄tōm.

Ǎ n̄ját lɑ́’kām fi’ i, mɑ a kɑ’ tɑ̄ m̄bɑ̄ fʉ bɑ̄, ǎ n̄ját mɑ́ songa’. Ntie’ báá lɑ́ tɑ́ pɑ̌ka’ píá pɑnkām vʉ’ʉ́ n̄tō’ mɑ̄ nsíésí ī nkwe ntěn lɑ̄’, mɑ̄ n̄sōg ī nkwe ngeē lah n̄sɑ̄’ ngwe’, m̄bátnī mɑ̄ n̄nɑ̄h ntīēntíé ngʉ’ píá nsʉɑ́ vǎm í.

Yáá sikwe’n̄kwé’ mɑ́ fʉ bɑ̄ nga’ kə̌ pʉ̌nzhwīē. Mbɑ nkwe pɑnzhwíé mfhʉ̂ fʉ̌ m̄bɑ̄ si’ pɑnzhwīē mbǐ, tɑ ndɑ̌’ mɑ̄ ā kɑ̌ zí ī lɑ́ mɑ̄ sǐ’ m̄bɑ̄ nā bɑ̄. Nkwe pɑ̌lɑ́’ n̄dɑ́ɑ́ fʉ, mɑ̄ m̄bʉ́ɑ́ ná sīē, nī mɑ̄ n̄cō’ shʉɑ̄’ tú pó mbhǐ ī. Fʉ sǐ’ mɑ̄ n̄gúh mʉnzhwīē bɑ̄, ǎ lɑ īmɑ̄ n̄kō pó wen.

Fʉ sǐ’ mɑ̄ n̄sī cicǎh pʉ mɑ̄ n̄zɑ̄ wū bɑ̄. Ǎ síém̄bɑ̄ tɑ’ *tômfhʉ’ nga’ngʉ̌’ wenok. Lɑ́, a sǐ’ n̄kūɑ̄ bɑ̄. Pó n̄dēn mɑ̄ fʉ sī mbee bɑ̄, ǒ, mɑ̄ tǎ’ lɑ́’ hʉɑ. Ntiē’ lah n̄génɑ́ mbú ī m̄béh tɑ mɑ̄ n̄kú’ kɑ́ lɑ́, pɑnjwíátlɑ * yīī lěn* yāā, n̄gʉ́ a pǎtnjǎm no’ mbī’tū mɑ́, fʉ ndíndē lɑ’ lā’ nzɑ̄ bɑ̄.

Fa’ā lɑ́ tɑ́ pō sí’ mɑ̄ n̄jīī fhʉ́ fʉ bɑ̄ , tɑ lɑ̄ ndɑ̌’ fhʉfhʉ , mbī’tū mɑ́ pō mɑ́ n̄tōg ī.

Fʉ̌ n̄kwé’ n̄jók tɑ’ wěn lɑ́’, ǒ, n̄gʉ́ pō zhī ī mbɑ zhī. Nkwe pɑmfʉ ndíndé m̄mí mbah, n̄dí’ mɑ̄ n̄génɑ̄ kɑ́ lɑ́, n̄tēh. Fʉ̌ mɑ́ nga’nzhi, ǒ, nkômbhi nkwe lōk kɑ́ n̄zɑ̄ no’ lɑ́ : Kǒmnzhi, Paangop, Ndamkom, Kǒ’sīē, Cwiintōk, Kəmbām, Mbǎmntōk, Ndê’nshʉ’, Pû’nten, Fām, Ni.

Nzén pɑnkām kɑ́ n̄sōk fʉ nu tɑ̄ a tēn titēē n̄dēn bée : Fʉ Ntʉɑ’, Fʉ Nku’ni, Ncwīepō, Shʉɑ, Nzɑ̄-a, Nzɑ̂, *Mbʉ̄’ , *Táafʉ*, Mīafʉ, Nzɑ̂fʉ, Sênfʉ, Nzɑ̂ngwaa, Ndhifʉ, Sɔ, Ŋwâtmbee, So, Mênkām, Ŋwâtlɑ̄’, Sɑ̄’ndʉ̄ɑ̄’, Tíi, Sɑ̄’, Ndāambō, *Táakū’*, *Mōonkō’*, pɑmɑ́fʉ, pɑmɑ́ni, Mɑ̂vhʉngop, Sīyāk, Nzhwīenkām, Nzhwīenzhi, Nzhwīendamkom, Nzhwīepaangop, Nzhwīefām, Ngambōk, Nzhwīeghen, Nzhwīeno’, Nzhwīekəmbām.

Fʉ̌ ghʉ̌ wenok. Fa’ ā lɑ́ tɑ́ ǎ síém̄bɑ̄ túmóh ngwě’ nɑ́ nǔ nco, nɑ́ nǔ mfěnzɑ̄, nɑ́ nǔ ngee, nɑ́ nǔ keē mbee, ǒ, tɑ̀m̄míéwǎ’ nɑ́ nǔ lamsák ntʉ́ɑ́lɑ̄’ yōh pɑ́h á pen. Fʉ̌ m̄bɑ̄ ntám lɑ̄’ mɑ́ ncwēenca’ ndāmɑ. Nkwe cɑ́’ lɑ́’ m̄bɑ̄ mɑ́ yǐ. Mbɑ kɑ́ mbe’ wū shu lɑ́ ntám lɑ́’ si’ yǐ fʉ. Fʉ̌ mɑ̄ n̄dʉ̄ɑ̄’ mɑ́ ndɑ̌’ nɑ́ nǔsīē shʉ’ : yǐ pɑmɑ́ngátnzhʉ’ yōh.

Kwɑ’ wū yi fʉ̌ yāā lɑ́ báá. Wěn n̄dɑ́’ nɑ́ keē mbee. Nɑ́ ntie’ yi ngwe’ lɑ yǎt ngwe’ lɑ́.

Tɑ̄’, tɑ̄’, tɑ̄’, nɑ́ nzɑ̄ ngǔ’ e le :

– Fʉ̌ mɑn̄tēn ntēē, n̄sá’ ntěn ngwe’.
– Fʉ̌ ntie’ e n̄kūɑ̄ tɑ̄ pō tō’ lah n̄cāk nzɑ̂ndʉ̄ɑ̄ i.
– Fʉ̌ mɑn̄kwēn lɑ́’kām, yáá lɑ sī līē’ pʉ́ɑ́, pō yīī ndi a lɑ́ ndǎk-kò , mɑ a sǐ yǐ ndʉ̄ɑndu’ mɑ̄ n̄tām n̄zāksī píá nsénsēn. Fa’á tɑ̄ lɑ́’kám zhīē nehē.
– Mbɑ kúɑ́těn ntie’ e n̄zɑ̄ fʉ.
– Mbɑkɑ́lɑ́ mɑn̄zhī fʉ.
– Fʉ̌ mɑn̄kūɑ̄ mbɑ̌ hɑ̄ lɑ̄, mbɑ̌ nshi.
– Mfʉ̌mfʉ sʉ’ʉ̄ mɑ́ n̄ját m̄mí mbah ?
– Zʉ’ tɑ n̄jə́ no’, mɑ pɑ́ fʉ ngu’ é lɑ lɑ̄’ n̄thʉ̄ɑ̄ khǔ mʉ mbī’tū mɑ́, ǎ zɑ́ ndʉ̄ɑ̄ si zhī mvǎk ntū.
– Mǒ’ fʉ̌ kon̄gwāh pɑnkām, mɑn̄gʉ́ mɑ́ wū yi nga’nkɑ̄ɑ̄ píá nsén nkhu-bɑ̄-ntěn n̄sōg ī lɑ́.
– Fʉ sī mɑm̄bát n̄tēn tɑ̌ mbhǐ nɑ́ nǔ lɑ̄’ zǐ bɑ̄. Mīagwě’ ntie’ e mɑ ǎ vhʉ’ mɑ́ mên mvʉ̄ɑ ngōmnə.
– Mbɑ nkwe cɑ́’ lɑ́’ ntie’ e si’ yǐ ndāk.
– Fʉ kɑ̌ mɑ́ nne’m̄bīɑ̄ lɑ́, nzhiekǔ’ in̄də̄ nsā’ mǐ mbee.
– Fʉ̌ mɑn̄tēn nɑ́ zʉ̌’ nu, n̄ŋɑ̄’ nshu mbʉ́ɑ́ ghə̌ nu kɑ́ lɑ́, pɑnzɑ́njo’ tēn njam mɑ̄ n̄zhwíé, mbī’tū mɑ́ mīangwe’ fʉ kɑ’ zhī yǐ lah n̄gə́ ghə̌lɑ̄’ zǐ bɑ̄ !
– Mfʉ̌mfʉ̌ lǎh ghə̌lɑ̄’ n̄kōō mvɑ̂h mbʉ̌ɑ.

Nsɑ́’ mɑ nɑ́ nǔ keē lɑ̄’, mfʉ̌mfʉ sí’ njǎt n̄kō cə́ yāā bɑ̄.
Kǔ’ngǎ’ n̄ját kɑ ? Pó mbát n̄nák cʉcǎk lɑ́’ í ?
Ngōmnə píá nkǒmngee mɑ́ kon̄sɑ̄’ ngwe’.

Fʉ̌ mɑn̄cō nshʉɑ’, pō zūɑ̄ lī n̄dhí ndah n̄jɑ̄’ mɑ ndʉ̄ɑncǎ’ Fá’.

Pʉ̌ lɑ́’ mɑn̄dí’ cōmsī mɑ́ tɑ’ wen sǐ no’ mɑ̄ m̄bēn fʉ kɑ́ lɑ́, si’ mɑ tɑ’ ghɑ’ nǔ tʉ́ɑ́ sīē, ǒ, mɑ pó mɑn̄gén leē wūɑ̄.

Pɑmɑ́fʉ, pɑmɑ́ni, pɑnkámngwe’, pɑnshú’nkɑ’, pɑnkámsīē píá mfʉ̌ mbee mɑ pó wɑ̄’ zʉ’̌sīē, tɑ yāā vhʉ̌’ mɑ́ fʉʉnǐ mbí pɑntóhnzhi. Pó kom̄bōk nkɑ̄ɑ̄ ngam ncɑ̄’ mʉ̄ntíí nɑ́ lah n̄níɑ́sí ndʉ̄ɑntū, tɑ̄’, m̄bɑ̄ kon̄nɑ̄h nkhʉ̌ tʉ̄té’ pɑnjííngʉ̄ɑ̄’, tɑ́ pō cópsí nkɑ̄ɑ̄ ngam nshū’ nkhʉ n̄hɑ̄ mbí pō, ɑ́ pō láh n̄ŋɑ̄’ nǔsíé Pǎ’nkhu n̄hɑ̄ thʉ̄, nī n̄gó’sí ntʉ́ɑ́ngwe’ píá mfhʉ́síé Póá Āfrīka wǎ’ lā’. Fʉ̌ zhí nǔ ná. Yīī yǒ ncǎhncah.

Ngwe’ yǒh píé ! Lɑ́, mɑ lahā tɑ́ ncwē’ sī kɑ́kwēn no’ nka’ni mǒhshʉ́ɑ́ n̄dʉ̄ʉ̄ fʉ, n̄zhʉ́ɑ́, n̄tōm n̄génɑ̄ si pōh sə̌ wū bɑ̄ ɑ̄ ? Póómɑ̄ ntenmvak lɑ̄, pěn n̄kwá’sí mɑ́ nɑ́ beé nzɑ̄ kɑ̌ nzɑ́ n̄zɑ̄ wen le, pɑ́ mǒ’ ngámndʉ̄ɑ̄’, mǒ’ mfhʉfɑ́htū, mǒ’ nkâmsīē, mǒ’ mɑ̂nisīē, ǒ, mbɑ tɑ’ mbʉ̌ɑ pāt n̄jū’ nkěn pɑmfhʉ́síé ntám túlōh, tɑ nzɑ̄ lēē, a pīī nkhǔndʉ̄ɑ̄ n̄gén n̄thʉ̄ɑ̄ cwé’ yáá mbí fʉ í ? Yə̂, pʉmbe ! Yāā ngʉ lahā tɑ́ thʉ̄ mɑ̄ sīē n̄kūɑ̄ m̄fhʉ̄ tɑ̌ nɑ́ nga’ yāā ?

Nga’ ! Nga’ ! Nga’ ! Fʉ sǐ’ m̄bɑ̄ mɑ́ ndê’nzī bɑ̄. Fʉ sǐ’ m̄bɑ̄ ntám kǒmngee bɑ̄. Fʉ lɑ’ bɑ̄ nga’nkhʉ̌nkhʉ bɑ̄. Fʉ sǐ’ mɑ̄ m̄fāt lam bɑ̄. Fʉ lɑ’ bɑ̄ mmɑ’mbō. Fʉ sī mɑ́ nkūɑ̄ndʉ̄ɑ̄pīē bɑ̄. Fʉ lɑ’ bɑ̄ mfengwe’. Fʉ sǐ’ mɑ̄ n̄cōp nzɑ̂ndʉ̄ɑ mo’ bɑ̄. Fʉ lɑ’ bɑ̄ mvâ’nka’.

Fʉ̌ m̄bɑ̄ *nga’mfɑ’ ngwe’. Fʉ̌ mɑ́ nheenzhi. Fʉ̌ mɑ́ ntâhnzāt. Fʉ̌ m̄bɑ̄ mbūloknshi. Fʉ̌ mbɑ̄ nkɑ̌’ ngwe’. Fʉ̌ m̄bɑ̄ nəsimɑ’.

Y.P : Ngwe’ bɑ̄ ngʉ̌ fʉ, sī fʉ bɑ̄ ngʉ̌ ngwe’ bɑ̄. Ntʉ́ɑ́ngwe’ báá!

Pó cohsi n̄zhī fa’á tɑ̄’ m̄bēh huloh, n̄jɑ̄ɑ̄ sīē n̄ní nā nǔkɑ́ ? Pó lǎh mbōsisoh n̄tāh ngop mbūloknshi.

Cours langue bamileke nufi (fe’efe’e) les sentiments – avoir envie
Peut être une image de 1 personne et texte qui dit ’OLAIRE de réduct ons etdes lots scofa rESA gagner G-POWER’

Makalankwēn, Mvî ndoo Nufī
Nk : 00237.681.90.90.90

Publié par Gaston Blaise Ngamako Tcheuko

Je suis, Gaston Blaise Ngamako Tcheuko, originaire de l'Ouest Cameroun. Laïc, je m'exprime mieux en ces termes ! Ma vision pour ce blog était de donner une autre façon de voir et de s'imaginer entant que Africain : un espace ouvert aux jeunes passionnés, pour les accompagner et faire d'eux des adultes autonomes et responsables. GBNTgroup Services n'est rien d'autre que : ( Génération Brillante du Noirs du Triangle ). Une vision nouvelle qui marque la différence ! Ensemble, nous construisons l'avenir et bâtissons une jeunesse Forte et Dynamique pour sa Patrie, tout en accompagnant le jeune dans son environnement propre à lui pour lui permettre de mieux s'épanouir et susciter en lui l'envie d'entreprendre par lui-même. * NOS VALEURS : _ Créativité. _ Engagement. _ Confiance. _ Intégrité. Sous ces quatre valeurs, nous bâtissons une jeunesse forte et équilibrée.

Votre commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s

Bookscritics

"Mieux vaut être critiqué qu'ignoré." - Alex Oxenstiern

plumeschretiennes.wordpress.com/

Littérature et poésie chrétienne

GBNTgroup Services

Façonner l'avenir avec un Maximum de passion pour sa Vision !

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

%d blogueurs aiment cette page :